شنبه 29 دي 1397

  کارگاه های 2 روزه جشنواره

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  آیین گشایش جشنواره / 16 شهریور 1394

    

    

      

   جلسات داوری آثار و انتخاب هنرمندان


    

    

    

    

    


  بازدید از محل کارگاه ها و محل اسکان هنرمندان